همه چی سینوسی شده !!!!!!

اقتصاد، سینوسی

سیاست، سینوسی

اعتقادات آدما، سینوسی

اعصاب آدما، سینوسی

حوصله آدما، سینوسی

رفاقت ها، سینوسی

رابطه آدما با خدا، سینوسی

کلا همه چی ، هی میره بالا هی میاد پایین

فقط یه چیزی هست که سینوسی نیست !!!!!!

رفاقت خدا با آدما ، نمایی و اکیدا صعودیه

در این اوضاع سینوسی ، دم خدا گرم که به فکر بنده هاش هست

خدایا ، خیلی خیلی مخلصیم