ساعت پنج و نیم صبح از خواب پا میشی !! (تابستونا معمولا پنج و نیم صبح تازه می خوابیدم!!) یه صبحانه مختصر می خوری !! (صبحانه مفصل بخوری از سرویس جاموندی) کت شلوار می پوشی !! (توی عمرم بجز عروسیا کت شلوار نپوشیدم ) میری سر قرار وای میستی تا سرویست بیاد !! ( یه ثانیه دیر کنی ، رفته !!) یه چرت مختصر میزنی تا برسی !! وقتی رسیدی کارت میزنی !! میری پشت میزت میشینی و زل میزنی توی مانیتور !! ساعت یک میری نماز میخونی و نهار می خوری ! دوباره میایی پشت میزت و زل میزنی به مانیتور تا ساعت پنج !! ساعت پنج ، کارت میزنی ، سوار سرویس میشی ، چرت میزنی ، پیاده میشی !!

با واژه هایی مثل ، مرخصی ساعتی ، استحقاقی و استعلاجی آشنا میشی . کم کم معنی اضافه کاری رو می فهمی !!

شب زود میخوابی !!!!!!!!!!!! (بازی رئال و بارسا ، فینال لیگ قهرمانان ، بازیهای یورو و …. رو نمی تونی ببینی !!!!!)

روی حرف رئیست حرف نمیزنی!!!!

زیرآب همکارت رو میزنی قبل از اینکه زیرآبت رو بزنه !!!! (قانون جنگل : بخور تا خورده نشی ) ( اینو به شوخی گفتم ، این جور آدما خود به خود از سیستم حذف میشن)

و هزاران ماجرای دیگر !!!!!! (دانشجو هم که باشی ، دیگه واقعا بدبختی )

ولی در کل آدم میشی