ماه نزول قرآن است ، خدایا بینشی عطا کن تا حقایق قرآن را دریابیم .

 

می دانم که هیچ کار خدا بی حکمت نیست ولی :

 

خدایا……
جای سوره ای به نام ” عشق ” در قرآنت خالی ست ،
که اینگونه آغاز میگردد :
و قسم به روزی که قلبت را می شکنند و جز خدایت مرهمی نخواهی یافت